Verksamhet & pedagogik

På Gåvsta förskola utgår vi från barnens intressen och erfarenheter och ser barnen som kompetenta med rätt till inflytande.

Vi strävar efter att jobba i mindre grupper där verksamheten utgår från att lärandet sker i samspel mellan barn, barn och barn och pedagoger. Ett lustfyllt och roligt lärande går hand i hand med lek och utforskande. Lärmiljöerna ändras kontinuerligt efter barnens intressen och behov. Språk, matematik, natur och teknik jobbar vi med genom tema/projektarbeten.

Varje dag har vi aktiviteter och lek både inne och ute. Vi använder den närliggande naturen för lek, utforskande och naturupplevelser.

Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärande och vi får hjälp att reflektera över och utvärdera vår verksamhet.

Gåvstas ledord är: Trygghet, glädje, samarbete och alla människors lika värde. 

 

  • Det pedagogiska arbetet bygger på barnens intressen, nyfikenhet & erfarenheter,  i syfte att öka deras delaktighet och inflytande.
  • Att arbeta i projekt, där barnens tankar, ideér, frågeställningar & intressen för projekten framåt.
  • Att pedagogerna påvisar olika sätt att leva och vara. Att i projekt och det pedagogiska arbetet i stort implementera målen i förskolans Plan mot diskriminering & kränkande behandling.

Vårt pedagogiska arbete styrs även av Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Uppdaterad: